Udzia³ Benu s.c. w programach
wspó³finansowanych
ze ¶rodków UE:
2002 - Program Promocji Eksportu
2005 - SPO WKP